Intostudies › Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

Intostudies noch haar toeleveranciers kunnen instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Intostudies.nl is opgeslagen. Behoudens opzet of grove schuld is Intostudies dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie. De gebruiker dient essentiƫle informatie altijd op juistheid te controleren.

Intostudies is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk zijn van de website. Ook is Intostudies.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Intostudies behoudt het recht om een review niet te plaatsen of te verwijderen. Reviews worden verwijderd wanneer de kennelijke onrechtmatigheid daarvan aannemelijk is gemaakt. Ook kunnen we (delen van) reviews publiceren en/of overnemen in andere media.

Eigendomsrechten

Alle rechten op de inhoud van Intostudies.nl berusten bij Intostudies, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Intostudies.nl. De gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten van Intostudies.nl en haar toeleveranciers op de website. De gebruiker mag de inhoud slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken tenzij schriftelijk anders met Intostudies is overeengekomen. Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen van Intostudies zonder toestemming van Intostudies openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook. Door bijdragen te leveren op de website stemmen bezoekers op voorhand onvoorwaardelijk en eeuwigdurend in met bovengenoemd gebruik van hun review.

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van de schrijvers en lezers op deze website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wanneer je connect via Facebook zullen we nooit zonder jouw toestemming iets op je prikbord zetten, je berichten sturen of je vrienden benaderen.

Wij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk zal worden behandeld en op een wijze die niet onverenigbaar is met de doeleinden die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

Voor de inzage en correctie van je gegevens kun je contact opnemen. Als deze informatie onjuist is kun je verzoeken om inzage of correctie. Dergelijke verzoeken kun je via het contactformulier tot ons richten. Hier kun je ook terecht voor eventuele vragen.

Op Intostudies.nl worden algemene bezoekgegevens, die de identiteit van bezoekers niet vrijgeven, bijgehouden. Dit om de inrichting en werking van Intostudies.nl te optimaliseren. Ook kan deze informatie worden gebruikt om meer gerichte informatie op Intostudies.nl te zetten.

Persoonsgegevens die je als bezoeker via Intostudies.nl hebt ingevoerd, zoals je e-mailadres, worden opgenomen in een gegevensbestand. Je e-mailadres kan worden gebruikt om je te bedanken en feedback te geven over jew review en om je een nieuwsbrief te sturen. Toezending van deze communicatie kun je op ieder moment blokkeren via een link in de email zelf of via een melding aan ons.

Intostudies.nl kan voor het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van onze website voor je gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie herkent onze website je de volgende keer wanneer je ons bezoekt. Hierdoor kan de website speciaal op je worden ingesteld. Wilt je geen gebruik maken van cookies dan heeft je altijd de mogelijkheid dit zelf aan te geven in je browser door cookies off in te stellen. Hierdoor is het wel mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet of minder goed werken. Intostudies.nl kan verstrekte gegevens, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken om je aanbiedingen van haarzelf of van derden, al dan niet middels een externe opdrachtnemer, te doen.

Intostudies.nl kan in de toekomst besluiten zijn Privacy Policy te wijzigen. Zij zal dat via haar website kenbaar maken. De wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.

© 2019 Intostudies
SMIT. Digitaal vakmanschap